تاپ ثبت

جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده در ایران - راهنمای جامع اصول اساسی

جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران دولت ها برای انجام وظایف خود (از جمله خدمات عمومی و تامین امنیت) نیازمند درآمد هستند. مالیات یکی از منابع اصلی و سالم درآمد دولت ها محسوب شده و نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد. این منبع درآمدی انواع مختلفی داشته که مالیات بر ارزش […]